Säännöt

Yhdistyksen säännöt


Fiskars-Kyläseura r.y. – Fiskars-Byförening r.f.


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Fiskars-Kyläseura r.y. – Fiskars-Byförening r.f. Kotipaikka on Raasepori.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistys järjestää kokouksia sekä harrastus-, huvi- ja kulttuuritilaisuuksia.


Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita irtainta omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä myyntitapahtumia.


3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut Fiskarsin asioista, asuinpaikasta riippumatta, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen yrittäjäjäseniksi voidaan hyväksyä ne oikeustoimikelpoiset yrittäjät, yhteisöt ja yritykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen eivätkä he maksa jäsenmaksua.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittavat, vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen valinnassa käytetään erovuoroisuusperiaatetta niin, että vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Jos toimikauden mukaisessa erovuorossa on vähemmän jäseniä, erovuoroisuudesta päätetään arvalla.


Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan hallituksen kokouksen päättyessä ja päättyy sitä seuraavan vuosikokouksen jälkeisen hallituksen kokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat kokouksessa läsnä.


Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Ainoastaan hallitus on oikeutettu antamaan julkisia lausuntoja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen jäsen saa esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä vain hallituksen suostumuksella.


Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu sen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan.
2. Toimeenpanna hallituksen ja yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat.
4. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, valvoa jäsenmaksujen suoritukset ja muut
yhdistyksen saatavat sekä seurata yhdistyksen kirjanpitoa.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
6. Valita edustajat niiden yhdistysten ja liittojen kokouksiin, joihin yhdistys jäsenenä kuuluu.
7. Laatia vuosikokoukselle toimintakertomus edellisestä toimintakaudesta sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle sekä toimittaa tilikertomus ja tase.


6§ Toimikunnat
Yhdistyksellä voi vuosikokouksen päätöksen perusteella olla hallituksen alaisina toimivia, erillisiä toimikuntia. Yhdistyksen kokous nimittää toimikuntien puheenjohtajat toimikuntien omien esitysten pohjalta.


7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Seuralla on vuosikokouksen valitsemat toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta lähettamallä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle jäsenluettelossa olevaan osoitteeseen tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.


10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseen kerran vuodessa maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle ilmoittamansa asian vuoksi kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on seuran kokouksessa yksi ääni.

Vuosikokouksessa käsitellään:
1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. Esitellään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet sekä toimikuntien puheenjohtajat
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat huomioon ottaen
yhdistyksen säännökset
13. Kokouksen päättäminen


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 21 vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.